SECC, Thành phố Hồ Chí Minh
15-18/11/2017 

Hướng dẫn dành cho nhà trưng bày