SECC, Thành phố Hồ Chí Minh
15-18/11/2017 

Sơ đồ Triển lãm