SECC, Thành phố Hồ Chí Minh
18-21/11/2020

Việt Nam thắt chặt kiểm soát ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu

Theo chỉ đạo gần đây của Tổng cục Hải quan về kiểm tra và xác định nguồn gốc xuất xứ, chống lại các hành vi gian lận xuất xứ, ghi nhãn, vi phạm các quyền tài sản sở hữu trí tuệ, vận chuyển phi pháp hàng hóa, theo Tổng cục thông báo cho các cơ quan liên quan về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu.

Theo đó, khi tiến hành kiểm tra thực tế đối với hàng hóa nhập khẩu, các nhà chức trách hải quan phải kiểm tra ghi nhãn đối với các hàng hóa này. Nếu hàng hóa không được dán nhãn (ngoại trừ đối với hàng hóa mô tả trong mục 2, điều 1 của Nghị định 43/2017/NĐ-CP), các hình phạt sẽ được tiến hành theo các điều khoản của mục 7, điều 4 thuộc Nghị định 127/2013/NĐ-CP (điều chỉnh và bổ sung trong điều 11, mục 1 của Nghị định 45/2016/NĐ-CP) và trường hợp này sẽ được báo cáo lên Cục Quản lý Thị trường để kiểm tra và giám sát việc bổ sung các nhãn phụ trước khi đưa vào lưu thông.

Khi hàng hóa được dán nhãn, các nhãn mác này phải bao gồm đầy đủ thông tin theo các điều khoản trong Nghị định 43/2017/NĐ-CP. Nhãn mác hàng hóa phải được dán trên hàng hóa hoặc các kiện hàng thương phẩm ở các vị trí dễ nhìn, bao gồm các thông tin được yêu cầu mà không bị rời rạc.

Thông tin yêu cầu ghi nhãn trên hàng hóa bao gồm tên hàng hóa, tên và địa chỉ của tổ chức/cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; xuất xứ; các thông tin khác theo đặc điểm của từng loại hàng hóa được mô tả trong Phụ lục 1 của Nghị định 43/2017/NĐ-CP và các văn bản pháp lý liên quan.

Đặc biệt, đối với một số hàng hóa nhập khẩu trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, ngoài kiểm tra các thông tin bắt buộc ghi trên nhãn hàng hóa như được mô tả, nhãn hàng gốc phải bao gồm đầy đủ nội dung theo yêu cầu.

Cụ thể,, đối với hàng hóa nhập khẩu là dược phẩm và nguyên liệu dược phẩm, thông tin trên nhãn hàng và các mẫu hướng dẫn sử dụng dược phẩm phải tuân thủ Thông tư 01/2018/TT-BYT.

Đối với hàng hóa nhập khẩu là thực phẩm, các đồ ăn, nguyên liệu thực phẩm, thiết bị dược, mỹ phẩm, đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, Tổng cục Hải quan hướng dẫn kiểm tra nhãn hàng gốc phải bao gồm đầy đủ thông tin bắt buộc đối với mỗi nhóm hàng hóa được mô tả trong Phụ lục 1 của Nghị định 43/2017/NĐ-CP.

Đối với xì gà nhập hẩu, kiểm tra nhãn mác phải tuân thủ các điều khoản trong Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BYT-BCT của Bộ Y tế và Bộ Công Thương hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa và in ấn các cảnh báo sức khỏe lên bao bì xì gà.

Theo VNS